XU MIAMI

Thursday, 22 August 2013

Nếu như tuổi đời của em cộng thêm 10 năm nữa

Nếu như tuổi đời của em cộng thêm 10 năm nữa, liệu em có giống như Rồng Hà Lội, vẫn ngông, vẫn lông bông, nhưng em chắc rằng em đã biết cách thu gọn những trái tính trái nết của mình, em đã biết gom nhặt những niềm vui nhỏ, đem bỏ vào cái ống heo con con trong tim mình. Liệu em có giống như Rồng Hà Lội, vẫn ở nhà thuê, tiền nong khi nợ khi thiếu, nhưng xe lúc nào cũng đầy xăng để những chuyến đi ko tiền vẫn lênh tênh ko dứt bỏ. Nếu như tuổi đời của em cộng thêm 10 năm nữa,...

No comments:

Post a Comment