XU MIAMI

Tuesday, 24 July 2012

"Thời gian có thể xóa nhòa tất cả
Những nếu nỗi nhớ của bạn về ai đó sâu đậm đến mức thời gian cũng không thể xóa nhòa
thì người đó chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này
còn bạn,chính là người đau khổ nhất trên thế gian này..."

No comments:

Post a Comment